skip to Main Content

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Svejsehuset A/S omtales efterfølgende som sælger.

 1. Aftale om køb
  1. Ved købers bestilling af varer hos sælger fremsendes en ordrebekræftelse pr. mail.
  2. Endelig aftale anses først for at være indgået mellem sælger og køber, når ordrebekræftelsen er afsendt af sælger.
  3. Ændringer og annullering af aftalen skal aftales særskilt og skriftligt med sælger og køber skal afholde sælgers omkostninger i forbindelse med ændring og annullering af en aftale.
  4. Aftaler om køb af specialfremstillede varer kan dog hverken ændres eller annulleres efter ordrebekræftelsen er afsendt.

 

 1. Priser
  1. Sælger har til enhver tid ret til at ændre sine prislister.
  2. Alle ordre på mindre end 500 dkr. pålægges et administrationsgebyr på 150 dkr, med mindre der er indgået en samhandelsaftale.
  3. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den gældende prisliste på leveringstidspunktet.
  4. Faktureringsvaluta er DKK i Danmark, med mindre anden valuta er angivet på fakturaen. Køberens betaling finder sted i faktureringsvalutaen.
  5. Sælgerens tilbud afgives med en acceptfrist på 30 dage efter afsendelse, medmindre der i tilbuddet er angivet en anden acceptfrist eller sælgeren særskilt ved skriftlig meddelelse til tilbudsmodtageren har godkendt en forlængelse af fristen.
  6. Kun skriftlige aftaler er bindende for sælger.

 

 1. Leveringsbetingelser
  1. Alle ordre over 500 dkr. leveres fragtfrit i DK, undtagen ikke brofaste øer.
  2. Levering uden for Danmark, herunder til Færøerne og Grønland, skal aftales særskilt og skriftligt med sælger. I så fald betaler køber samtlige omkostninger forbundet hermed, herunder told og afgifter. Levering sker direkte fra sælgers lager, eller fra det lager hvorfra det købte produkt afsendes.
  3. Ved levering udenfor EU sker leveringen EX Works sælgers forretningssted.
  4. Sælgeren er uden ansvar for forsinkelser eller forhindring, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig sælgernes kontrol, herunder strejke og udførelsesforbud – hvad enten disse hindringer indtræder hos sælgeren, sælgerens leverandør eller transportagenter, der udfører transporter for sælger.
  5. Varerne leveres til køber på sælgers forretningssted, jf. pkt. 1.a. medmindre det aftales at sælger skal sørge for levering og montering. Risikoen for beskadigelse af varen overgår ved levering til køber på leveringsadressen.
  6. Leveringen anses for at have fundet sted, når produkterne er stillet til rådighed for køber, på købers oplyste adresse.
  7. Sælger vælger transportmiddel og transportvej til så tæt på den af køber oplyste leveringsadresse, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.
  8. Forventet leveringstid fastsættes i ordrebekræftelsen, og levering sker i henhold til denne.
  9. Ved levering af større produkter vil køber blive kontaktet telefonisk med henblik på nærmere aftale om leveringen.
  10. Køber er ikke berettiget til at ophæve købet i tilfælde af forsinkelse.
  11. Sælger kan i følgende tilfælde kræve at det aftalte leveringstidspunkt udskydes:
   1. Købers ændring af ordren
   2. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udføre af tredjemand.
   3. Ved Force Majeure (jf. punkt 8)

 

 1. Betalingsbetingelser
  1. Betaling sker ved fakturering til den i ordrebekræftelsen angivne fakturaadresse for køber, eller ved bankoverførsel til den i ordrebekræftelsen angivne konto.
  2. Sælgers normale betalingsbetingelser er, med mindre andet udtrykkeligt er angivet af sælger i tilbud og/eller faktura, som følger: lbm 14 dage fra faktura dato.
  3. Alle nye kunder skal tilmeldes leverandørservice for at blive oprettet som ny kunde med kredit.
  4. Sælger kan, såfremt sælger finder det relevant, kræve delfakturering eller sikkerhedsstillelse forud for levering.
  5. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned af købsprisen. Beløbet kan dog aldrig være mindre end 100 kr. Ligesom sælger kan tilbageholde alle fremtidige forsendelser til køber.
  6. Fakturering finder sted ved levering af varen jf. punkt 3.d.
  7. Ved special bestillinger kræves følgende betalingsfordeling; 30% ved bestilling, 60% ved afsendelse og 10% når varen modtages.
  8. Ved betalingsforsinkelse er sælger berettiget til at beregne morarenter. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køberen, kan sælgeren efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning efter advis fra køberen, eller pålægge varerne købers regning, således at køberen under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købernes risiko.

 

 1. Ejendomsforbehold
  1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter indtil fuld betaling har fundet sted, for ordre med en værdi højere end 2000 DKK. Sælger kan således tage det solgte tilbage, hvis ikke købesummen erlægges rettidigt.
  2. De solgte produkter jf. 5.a identificeres ud fra angivelsen af produkternes mærke og type, samt farve eller materialevalg, som angivet i ordrebekræftelsen og fakturaen.

 

  1. Reklamation og mangler
   1. Der ydes almindelig reklamationsret efter købelovens regler herom.
   2. Køber har pligt til at undersøge om varen svarer til det aftalte, herunder men ikke begrænset til, hvad angår antal, type, stand og funktion, så snart den er leveret.
   3. Ved modtagelsen skal køber tilse at varen er som bestilt. Finder køber mangler ved varen, skal der gives meddelelse til sælger herom straks sådanne opdages – senest indenfor 2 dage fra modtagelsen. Meddelelsen skal gives skriftligt og indeholde en beskrivelse af den mangel, der ønskes påberåbt. Gives der ikke meddelelse i overensstemmelse hermed, kan manglen ikke gøres gældende over for sælger.
   4. Køber kan desuden ikke gøre mangler gældende, der burde være opdaget tidligere end det er sket.
   5. Returnering af mangelfulde varer kan kun ske efter særskilt skriftlig aftale med sælger.
   6. Såfremt der i forbindelse med mangler sker ophævelse, skal varerne leveres tilbage i original emballage. Hvis ikke dette sker, vil der blive faktureret 50% af prisen for varen.
   7. Ved returnering af varerne sendes disse med kopi af faktura og angivelse af fejl til sælgers lager beliggende:

  Svejsehuset A/S

  Jens Juuls Vej 15

 1.  8250 Viby J

  1. Sælgeren vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med sælgerens standard eller specifikationer. Medmindre sælgerne skriftligt har afgivet videregående garantier, er sælgeren ansvarlig for at leverede varer er i overensstemmelse med sælgerens specifikationer og af gennemsnitligt god kvalitet til anvendelse til de af sælgeren skriftligt oplyste brugsformål.
  2. Påviser køberen, at leverede varer i forhold hertil er mangelfulde, påtager sælgeren sig efter eget valg at ombytte varen med tilsvarende mangelfrie varer, at reparere varen, at lade varen returnere mod tilbagebetaling af købesummen eller at lade køberen beholde varen mod kreditering af et i forhold til manglen passende afslag i prisen.
  3. Sælgerens forannævnte pligter er betinget af, at der seneste 8 dage efter at de pågældende mangler er eller burde være konstateret hos køberen, reklameres skriftligt over for sælger.
  4. Nærværende ansvar ophører uden videre 1 år fra varernes overgivelse, for så vidt angår ombytningsdele dog 6 mdr og ombytningsslanger 3 måneder efter disse overdrages til kunden.
  5. Sælgeren er er uden ansvar for indirekte skader, driftstab herunder tab i form af mistet fortjeneste ved ikke at kunne anvende eller videresælge varerne eller andet tab beroende op mangelfuld eller forsinket levering.
  6. Sælgers eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den ad køberen betalte pris for de mangelfulde varer.
  7. Sælger hæfter ikke for fejl i øvrigt, der skyldtes, at køberen har anvendt produktet til andet formål end angivet i sælgeres specifikationer.

 

 1. Ansvarsbegrænsning
  1. I det omfang køber lider tab i anledning af denne aftale, er sælger ikke ansvarlig for almindeligt formuetab, herunder men ikke begrænset til, indirekte tab, tab af produktion, salg, avance, tid og goodwill.

 

 1. Produktansvar
  1. Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang det følger af produktansvarslovens regler herom.
  2. Sælger fraskriver sig derfor udtrykkeligt ansvaret for skader der ikke er omfattet af produktansvarsloven, herunder de i retspraksis udviklede regler om produktskader, der ikke omfattes af produktansvarsloven. Således er sælger heller ikke i relation til produktansvar ansvarlig for tab, som angivet i pkt. 7.a.
  3. Sælgeren påtager sig intet ansvar for skader på personer eller gods udover, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som sælgeren er underkastet, og da kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler.
  4. Skader på køberens eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved sælgerens produkt, er kun omfattet af sælgerens ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos sælgeren eller hans folk.
  5. Sælgeren er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller lignende.
  6. Sælgeren er specielt uden ansvar for skader, der skyldes anvendelsen af varen i strid med den af sælgeren udarbejdede ledsagende brugervejledning.

 

 1. Force Majeure
  1. Enhver aftale indgås med forbehold for force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælgers ellers sælgers leverandørs produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import- eller eksportforbud, eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælgers mulighed for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet.
  2. Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køber måtte lide som følge af manglende levering.

 

 1. Forbehold
  1. Sælger tager forbehold for afvigende farvegengivelser på billeder af produkter mv.
  2. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at ændre prisen på varen, indtil ordrebekræftelsen er fremsendt til køber. Sælger kan endvidere ændre prisen efter ordrebekræftelsen er fremsendt, hvis dette skyldes ændringer løn- produktions- og materialeomkostninger, samt valutakurser og skatter og afgifter.
  3. Opstår der på købers foranledning ændringer eller forsinkelser med leverancer og / eller arbejdsydelser, der skal leveres af køber eller af købers antaget tredjemand, er sælger berettiget til, at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

 

 1. Immaterielle rettigheder
  1. Sælger (eller Sælgers leverandører) er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder tilknyttet produkter omfattet af Sælgers leverancer (herunder design, ophavsret, patentret etc.)
  2. Såfremt køber krænker disse rettigheder er denne erstatningsansvarlig over for Sælger for ethvert tab som følge af krænkelsen, herunder udgifter til retsforfølgelse af krænkelsen.
  3. Desuden vil Sælger kræve godtgørelse i det omfang dette er muligt i henhold til den relevante lovgivning.
 2. Tvister og lovvalg.
  1. Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller som vedrøre forståelsen heraf, skal afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting i Danmark, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales skriftligt partnerne imellem.

 

Back To Top